Câu đố về chữ nghĩa và con số:

Xét trong Việt ngữ của ta
Tiếng nào dài nhất kể ra xem nào?
(Là chữ gì?)