Câu đố về các nhân vật lịch sử:

Vua nào bạo ngược, hôn quân
Giết anh để đoạt ngai vàng làm vua.
Đêm ngày mở tiệc say sưa
Đứng ngồi chẳng được, nằm hoài trên ngai?