Câu đố tỉnh thành:

Tỉnh gì khởi nghiệp nhà Đinh
Tràng An dấu tích kinh thành còn đây?