Địu con trước ngực suốt ngày.
Mình to đầu nhỏ đó đây nhảy hoài.

Địu con trước ngực suốt ngày. Mình to đầu nhỏ đó đây nhảy hoài.