Câu đố lá gì:

Lá gì chiếc nón hứng sương
Hứng mưa, hứng nắng dâng hương đất trời?