Hai cô nằm nghỉ hai phòng,
Ngày thì mở cửa ra trông,
Đêm thì đóng cửa lấp trong ra ngoài.

Là gì?