Câu đố về thực vật và hoa quả:

Chân chẳng đến đất, cật chẳng đến trời
Lơ lửng giữa trời mà đeo bị nước.
(Là quả gì?)