Câu đố về các hiện tượng tự nhiên:

Xanh xanh, đỏ đỏ, vàng vàng 

Bắc cầu thiên lý, nằm ngang một mình?

Đố là gì?