Câu đố về các loài động vật:

Nhà vàng lại đóng đố vàng
Khách đi qua đàng, chẳng dám vào chơi?