Câu đố về các doanh nhân và địa danh lịch sử:

Xã hội tối như "Tắt đèn"
Dù mang "Lều chõng" chẳng nên trò gì
"Việc làng" phong hóa suy vi
"Dao cầu thuyền tán" lang thì hại dân.
(Là ai?)