Câu đố về các nhân vật lịch sử:

Vua nào áo vải quần thô
Chiến công thần tốc, quan Thanh chạy dài
Lên ngôi Hoàng đế kỳ tài
Sử vàng oanh liệt, anh hùng Tây Sơn?