Câu đố về các hiện tượng tự nhiên - vũ trụ - con người:

Vừa lớn như biển mênh mông
Thoắt cái lại nhẹ như bông mới kì.
Trên trời thong thả tôi đi
Dưới đất tôi chảy rầm rì ngày đêm.
(Là gì?)