Câu đố về chữ nghĩa và con số:

Có huyền làm nhẵn thân cây
Có sắc chăm chỉ hàng ngày đưa tin
Có hỏi là tỏ lời khuyên
Có ngã phá phách mọi miền đi qua
Có nặng đêm chẳng sợ ma
Tấm thân trần trụi người ta chứa đồ.
(Là những chữ gì?)