Câu đố về đồ vật, công cụ sản xuất:

Vừa bằng hạt máu, sáng sáu gian nhà.
(Là cái gì?)