Với những người chăn chiên, sứ thần Chúa nói : Hôm nay, một Đấng cứu độ đã sinh ra cho anh em trong trong thành của ai ?