Câu đố về các nhân vật lịch sử:

Oai phong danh tướng thời Trần
Giặc Nguyên bắt được, chẳng cần sự chi
Chỉ tay thét lớn tức thì:
Làm ma Nam quốc, hơn vương Bắc thù?