Câu đố khác:

Vị này của ớt, của tiêu
Rừng có rất nhiều, nếu đội mũ lên
Thêm huyền chú chó mang tên
Bỏ “y” tôi, chị hát lên nhanh nào?