Câu đố về các nhân vật lịch sử:

Tuyên ngôn Độc lập lần ba
Tiếng ai ấm áp, vườn hoa Ba Đình?