Câu đố về các hiện tượng tự nhiên, vũ trụ và con người:

Chẳng ai biết mặt ra sao
Chỉ nghe tiếng thét trên cao ầm ầm.
(Là gì?)