Câu đố về con người - công việc - cuộc sống:

Tuổi thơ vắt vẻo lưng trâu
Tay cầm ống sáo, đội đầu: nón mê?