Câu đố về địa danh - câu đố về núi - đảo - đèo:

Mời em về đất Hà Tiên
Thảm ngọn núi lạ có hình con nai?