Tên thì bay lượn trên trời,
Thân mình là cá lạ đời lắm thay.

Tên thì bay lượn trên trời, Thân mình là cá lạ đời lắm thay.