Câu đố về động vật:

Tứ bề thành quách xây cao
Tướng nằm ở giữa giặc vào cắn đau
Là con gì?