Câu đố về chữ nghĩa và con số:

Không dấu – tươi đẹp vườn cây
Thêm huyền - vui bạn, hằng ngày học chăm.
Sắc vào – thay đổi xa gần
Nặng thêm - tai vạ, ta cần giúp nhau.
(Là chữ gì?)