Câu đố về các hiện tượng tự nhiên, vũ trụ và con người:

Trứng gì đem đặt tên cây?
Cây gì ta sẵn gọi "Tây" mới kì?
Nhà gì khách đến mong đi?
Hạt gì gieo xuống tức thì tan ngay?
(Là những gì?)