Có bờm, có móng, có đuôi,
Đường xa vạn dặm cõng người trên lưng.

Có bờm, có móng, có đuôi, Đường xa vạn dặm cõng người trên lưng.