Câu đố về các nhân vật lịch sử:

Hết Đà Nẵng, đến Gia Định thành
Làm cho giặc Pháp tan tành khắp nơi?