Câu đố về các hiện tượng tự nhiên, vũ trụ và con người:

Trong ruột thì nóng như thiêu
Ngoài vỏ chứa nước rất nhiều, không vơi
Dẫu nghiêng mà nước chẳng rơi
Chung quanh bao bọc mây trời lang thang.
(Là gì?)