Câu đố về các nhân vật lịch sử:

Quê hương ở tận “Hồng Lam”
Văn chương thơ phú nước Nam ai bằng
Cuộc đời đầy rẫy nhục vinh
Kim Sơn, Tiền Hải khẩn hoang dân nhờ?