Câu đố về các hiện tượng tự nhiên - vũ trụ - con người:

Trông ra thăm thẳm lại mênh mông
Chẳng có một người lại bảo đông
Đứng mái lầu tây nhìn ngoảnh lại
Xa xa chỉ thấy đám mù không.
(Là gì?)