Câu đố về động vật:

Trong bụng mang sách kè kè
Dốt ngu vẫn một bài vè riêng tôi
Là con gì?