Câu đố về thức ăn:

Chị em hai đứa song sinh
Tên riêng mỗi đứa: ta, mình khác nhau
Khuôn trăng đầy đặn trắng phau
Đa là chị trước, em sau tên gì?