Câu đố về đồ vật:

Tròn tròn như lá sen to
Đông, Tây, Nam, Bắc đi mô cũng về?