Câu đố về các nhân vật lịch sử:

Quân Nguyên xâm lược lần hai
Viết ngay “Hịch tướng sĩ” khuyên răn mọi người
Lời trần khẳng khái cùng vua:
“Chém đầu thần trước đã, rồi sau hãy hàng”?