Trên hang đá, dưới hang đá
Giữa có con cá thờn bơn.

Là gì