Câu đố về đồ vật:

Trâu già mệt mỏi nằm co
Ngoài kia ruộng mạ, máy kêu xịch xình?