Câu đố về thực vật:

Là hoa mọc ở trần gian
Tên là câu chuyện nàng tiên xuống trần
Là hoa gì?