Câu đố về các doanh nhân và địa danh lịch sử:

Trạng nguyên nhanh trí ai bì
Đã từng ứng đối khi đi sứ Tàu
Một đời trong sạch trước sau
Tiền vô chủ, quyết vào chầu nộp kho?
(Là ai?)