Câu đố về các nhân vật lịch sử:

Gò Công, anh dũng tuyệt vời
Ai thời “đám lá tối trời” đánh Tây?