Câu đố về các nhân vật lịch sử:

Trạng gì nổi tiếng thông minh
Vua chê xấu xí không ưng thêm buồn?