Câu đố về đồ vật, công cụ sản xuất:

Đi thì ăn trốc ngồi trên
Về thời len lét đứng bên xó hè.
(Là cái gì?)