Cày trên đồng ruộng trắng phau

Khát xuống uốmg nước giếng sâu đen ngòm?

Đáp án:.....??