Câu đố về các hiện tượng tự nhiên:

Trái gì ở dưới gốc cây
Quanh năm chẳng đổi, chẳng dời đi đâu?

Đố là gì?