Câu đố về các nhân vật lịch sử:

Tài cao, sức khỏe hơn người
Nhân dân còn gọi ông là “Quận He”
Lấy giàu phân phát dân nghèo
Đất bằng dậy sóng, Đồ Sơn - Vân Đồn?