Câu đố về các loài động vật:

Tôi mang màu đỏ, mượt lông
Tinh mơ sáng sớm, gọi ông ra đồng?