Câu đố về các hiện tượng tự nhiên - vũ trụ - con người:

To như núi, nhẹ như bông
Chẳng thả trên sông, cũng trôi lờ lững.
(Là gì?)