Câu đố về vật dụng:

Mẹ cha là nước biển xanh
Người đem phơi nắng mà thành ra em
Là hạt gì?