Câu đố về địa danh - câu đố về tỉnh - thành - địa phương:

Tỉnh nào có ải Chi Lăng
Quân xâm lược Bắc bao lần bỏ thây?