Câu đố về các nhân vật lịch sử:

Trạng gì toán pháp điều nghiên
Âm nhạc, hát chèo cũng chẳng kém ai
Làm quan đến chức Hàn Lâm
Tài năng xuất chúng, vua Lê tin dùng?