Câu đố tỉnh thành:

Tỉnh gì non nước quanh quanh
Tự hào Bác đã sinh thành từ đây?